Missbruksproblem


Beroende och missbruk är ett stort folkhälsoproblem. Det är Din rättighet att få hjälp att komma ur Ditt missbruk. Att återfå kontrollen över sitt eget liv när man befinner sig i ett missbruk är en svår utmaning för de flesta.
Att lida av ett missbruk innebär att inte längre ha kontroll. Ett ständigt återkommande sug efter alkohol, droger, mat eller sex påverkar livet på ett sätt så att det man en gång tyckte var viktigt, familj, vänner och fritidsaktiviteter, får mindre utrymme. Istället ökar ofta missbruket i takt med toleransnivå och abstinens. Att sluta på egen hand blir allt svårare och de sociala konsekvenserna kan vara förödande.
Man skiljer på beroende och missbruk. Beroende är en noga definierad diagnos som innehåller medicinska, psykologiska och sociala delar, medan missbruk är vagare och inriktar sig mer på de sociala konsekvenserna av droganvändningen. Oavsett om det handlar om missbruk eller beroende är det personliga lidandet ofta omfattande.
Psykosociala behandlingsmetoder syftar till att förändra eller bearbeta den enskildes beteendeproblem. De riktar sig både mot personens alkoholproblem och eventuella andra problem som kan ha funnits före eller är konsekvenser av alkoholproblemet.
Psykosocial behandling kan leda till att personen avstår alkohol eller minskar sin konsumtion och får färre dagar med missbruk. Behandlingen kan även ge bättre livskvalitet.
Våra behandlingsmål av missbruksproblem i Stockholm är individuella och måste bygga på personens egen motivation. De kan förändras under behandlingens gång och kan handla om att minska konsumtionen, uppnå alkoholfria dagar, total alkoholfrihet eller minska risken för återfall. Målen kan även handla om stödåtgärder för att den enskilde ska kunna gå tillbaka till arbete eller få ett eget boende.
Vård och behandling ska alltid utformas i samförstånd med Dig och Du är alltid delaktig i planeringen av Din behandling.
Även Du som är anhörig till någon med beroendeproblem eller missbruksproblem i Stockholm kan behöva hjälp. Vi erbjuder även hjälp till anhöriga. Du kan också få råd och stöd i enskilda samtal. Det ställs inga krav på att Din anhörige deltar i behandling.
Känner Du att Du har problem med missbruk eller beroende? Välkommen att kontakta mig! Jag kan även slussa Dig vidare till medicinska enheter vid behov.