Krishantering i Stockholm

Kriser inträffar i varje människas liv när man drabbas av något som man inte är förberedd på,
känslomässigt eller handlingsmässigt. Att drabbas av sjukdom, en olycka eller att förlora en anhörig är
exempel på sådana situationer. Vi erbjuder krishantering i Stockholm.

Det som är viktigt i den här situationen är att tillåta sig att känna de känslor som dyker upp och att
prata om det. Att prata med någon och få uttrycka sin längtan, ångest, protest och sorg kan vara
positivt för den emotionella bearbetningen. Prata också med anhöriga om det inträffade. Det kan hjälpa
till att klargöra vad som verkligen hänt och vilka konsekvenser det får. Samtidigt kan det räta ut
frågetecken som kan skapa oro eller skuldkänslor.

Kriser är en del av livet och alla hamnar någon gång i någon form av kris. Om man flyr eller förnekar
krisen är risken stor att den antingen växer eller blir en djupt rotad del av vår personlighet.

En dramatisk händelse kan få stora konsekvenser för både den drabbade och omgivningen. Därför är det
viktigt att de hanteras med omsorg och kunnande.

För att hantera den psykologiska kris som den drabbade hamnar i kan det ibland behövas djupare kunskap.
Vi finns och kan ge råd och stöd. En handlingsplan för krishanteringen görs gemensamt med Dig och ska
vara anpassad till det Du går igenom.

Vår krishantering i Stockholm hjälper den drabbade att:

• Frigöra sig från det som varit och från det, eller de personer, som förlorats.
• Anpassa sig till en ny situation, livsstil eller förhållande som krisen inneburit för den drabbade.
• Etablera nya relationer, både till sig själv och till andra. • Göra den nya tillvaron meningsfull.
• Skaffa sig en ny egen mening med livet, besvara frågor som “vad ska jag tro på?” och “vad vill jag med
mitt liv?”

Vår krishantering i Stockholm har lång erfarenhet av arbete med enskilda individer och grupper i kris och erbjuder tillgänglighet
för bedömning, handledning och stöd till drabbade. Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att
känna att ens liv är hanterbart igen, i andra situationer kan en längre kontakt vara till hjälp. I
inledande kontakt kan vi tillsammans formulera och bedöma vad Du/Ni är i behov av.